Νόμος 4690/2020. Επαναλειτουργία δικαστηρίων, μείωση ΦΠΑ, ασφαλιστικών εισφορών και ενοικίων

Νόμος 4690/2020. Επαναλειτουργία δικαστηρίων, μείωση ΦΠΑ, ασφαλιστικών εισφορών και ενοικίων

Οικονομικά, φορολογικά, εργασιακά και άλλα μέτρα για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο

Νόμος 4690/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 104/30.05.2020
Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 1.
Κύρωση της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Ά’ 84)

Άρθρο 2.
Κύρωση της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90)

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 3.
Επέκταση του ευεργετήματος της έκπτωσης ποσοστού 25% σε εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών μηνός Μαΐου 2020
Άρθρο 4.
Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών – φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών για τον μήνα Μάιο 2020
Άρθρο 5.
Παράταση προθεσμίας ληξιπροθέσμου για αναδρομικώς εισπραχθείσες αποδοχές
Άρθρο 6.
Παράταση προθεσμιών καταβολής φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν σε προϊόντα καφέ
Άρθρο 7.
Χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζομένους στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β.) Α.Ε.
Άρθρο 8.
Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 4640/2019
Άρθρο 9.
Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 -Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων
Άρθρο 10.
Προσθήκη άρθρου 91Α στον ν. 4549/2018
Άρθρο 11.
Μείωση συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες
Άρθρο 12.
Επέκταση των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης και στις κοινωνίες, αστικού ή κληρονομικού δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Άρθρο 13.
Μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 14.
Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, αναστολή είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών και συμψηφισμός κατά 25% με βεβαιωμένες οφειλές για τους εκμισθωτές ακινήτων
Άρθρο 15.
Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών – φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών
Άρθρο 16.
Φορολογική αντιμετώπιση των εισοδημάτων των κυβερνητών, συγκυβερνητών και μηχανικών αεροσκαφών αεροπορικών εταιρειών με φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, καθώς και της αποζημίωσης των μελών των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 5 του ν. 4375/2016
Άρθρο 17.
Δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας από νόμιμους κατόχους και από τα αζήτητα αποθέματα της ΑΑΔΕ για χρήση από νοσοκομεία, θεραπευτήρια και λοιπά ιδρύματα του Δημοσίου για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών
Άρθρο 18.
Ρύθμιση για τη δημιουργία του Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς
Άρθρο 19.
Αναστολή διατάξεων για τη διάθεση προϊόντων σε καταστήματα αφορολογήτων ειδών
Άρθρο 20.
Έκτακτες ρυθμίσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το έτος 2020, λόγω πανδημίας
ΜΕΡΟΣ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 21.
Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού
Άρθρο 22.
Τροποποίηση του άρθρου 69 του νόμου 4509/2017
Άρθρο 23.
Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Άρθρο 24.
Προμήθεια αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης και συναφούς εξοπλισμού και προσαρμογή δημοτικών βρεφικών – παιδικών σταθμών
Άρθρο 25.
Ρύθμιση ζητημάτων συμβάσεων προμηθειών ΟΤΑ α’ βαθμού για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στα μέσα αστικής συγκοινωνίας
Άρθρο 26.
Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 27.
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
Άρθρο 28.
Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών και χρήση νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων
Άρθρο 29.
Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019
Άρθρο 30.
Προϋποθέσεις χορήγησης τακτικού επιδόματος ανεργίας σε ειδικές περιπτώσεις
Άρθρο 31.
Μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
Άρθρο 32.
Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης
Άρθρο 33.
Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης
Άρθρο 34.
Δικαίωμα ένταξης στον μηχανισμό στήριξης εργαζομένων που διατελούν σε άδεια
Άρθρο 35.
Δυνατότητα χρήσης μειωμένου ωραρίου εργασίας γονέων ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο
Άρθρο 36.
Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες
Άρθρο 37.
Παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020
Άρθρο 38.
Παράταση της αναστολής προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου
Άρθρο 39.
Παράταση θητείας ΔΣ Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος και των ΔΣ των Σωματείων και Ενώσεων Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου
Άρθρο 40.
Οικονομική ενίσχυση λόγω νοσηλείας

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 41.
Αποδοχές απασχολούμενου ιατρικού προσωπικού της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.
Άρθρο 42.
Οργανισμοί λειτουργίας των Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Υγείας
Άρθρο 43.
Διοίκηση Υγειονομικών Περιφερειών
Άρθρο 44.
Ενταλματοποίηση και καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών
Άρθρο 45.
Επιτροπή Αξιολόγησης
Άρθρο 46.
Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Άρθρο 47.
Απαλλαγή υποχρέωσης ιατρών υπαίθρου
Άρθρο 48.
Ρυθμίσεις θεμάτων νοσοκομείων ΕΣΥ, κέντρων υγείας και ΟΚΑΝΑ
Άρθρο 49.
Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε προσωπικό απασχολούμενο σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ ή κλινικές ασθενών από κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο 50.
Θέσεις Προϊσταμένων στη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας
Άρθρο 51.
Δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης για παροχές ασθένειας σε είδος που χορηγήθηκαν σε ασφαλισμένους κρατών – μελών της Ε.Ε., χωρών ΕΟΧ και Ελβετίας
Άρθρο 52.
Δαπάνες για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας
Άρθρο 53.
Παράταση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού φύλαξης και σίτισης του Υπουργείου Υγείας
Άρθρο 54.
Σύσταση θέσεων Μ.Ε.Θ.
Άρθρο 55.
Λήψη δειγμάτων από Κ.ΟΜ.Υ. και Γ.Γ.Π.Π. για επιδημιολογικούς λόγους και καταχώρηση δεδομένων στο Εθνικό Μητρώο COVID-19
Άρθρο 56.
Σύσταση θέσεων ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού
Άρθρο 57.
Κατάρτιση ηλεκτρονικών καταλόγων επικουρικού προσωπικού φορέων υπηρεσιών υγείας
Άρθρο 58.
Σύσταση θέσεων ειδικευομένων νοσηλευτών – Προϋποθέσεις απόκτησης νοσηλευτικής ειδικότητας και εξειδίκευσης
Άρθρο 59.
Εποπτεία προγράμματος νοσηλευτικών ειδικοτήτων -Συντονιστές εκπαίδευσης -Απονομή τίτλου ειδικότητας
Άρθρο 60.
Έγκριση προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών για τη στελέχωση των Μ.Ε.Θ. – Μ.Ε.Ν.Ν.
Άρθρο 61.
Ανάκληση της βεβαίωσης ή της άδειας άσκησης ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος
Άρθρο 62.
Νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των στρατιωτικών και πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που υπηρετούν σε Αρχές του εξωτερικού εκτός ΕΕ
Άρθρο 63.
Παράταση ισχύος συμβάσεων για κάλυψη έκτακτων αναγκών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

ΜΕΡΟΣ Ε’:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 64.
Διαδικασία αδειοδότησης κατασκευών κεραιών στην ξηρά
Άρθρο 65.
Χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 66.
Ρυθμίσεις περί αποφαινομένων οργάνων δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών
Άρθρο 67.
Αποζημίωση εμπορικών πτήσεων Απριλίου και Μαΐου 2020
Άρθρο 68.
Ειδικές διατάξεις για πτήσεις εκμετάλλευσης τακτικών αεροπορικών γραμμών όπου έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας

ΜΕΡΟΣ Ζ’:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 69.
Σύγκληση Συμβουλίων Κρίσεων Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.
Άρθρο 70.
Μεταθέσεις στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Άρθρο 71.
Προμήθειες στον τομέα της ασφάλειας

ΜΕΡΟΣ Η’:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 72.
Προκήρυξη εκλογών

ΜΕΡΟΣ Θ’:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 73.
Ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΜΕΡΟΣ Ι’:
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 74.
Διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης
Άρθρο 75.
Διατάξεις για την επαναλειτουργία των ποινικών δικαστηρίων
Άρθρο 76.
Διατάξεις για τον επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο
Άρθρο 77.
Διατάξεις για τον επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια

ΜΕΡΟΣ ΙΑ’:
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 78.
Απασχόληση συνταξιούχων και απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, λόγω αγροτικής δραστηριότητας με ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ

ΜΕΡΟΣ ΙΒ’:
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 79.
Επιχορήγηση φορέων και σωματείων για δράσεις τουριστικής ανάπτυξης και προβολής
Άρθρο 80.
Θέματα συμβάσεων Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.
Άρθρο 81.
Κατάργηση διάταξης περί σύστασης της Συντονιστικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων
Άρθρο 82.
Ρύθμιση λειτουργίας καταστημάτων
Άρθρο 83.
Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους»

ΜΕΡΟΣ ΙΓ’:
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 84.
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του

Νόμος 4690/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 104/30.05.2020
Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις