Κατώτατα όρια δημοσίευσης για τις δημόσιες συμβάσεις

symbaseisΑΔΑ: ΒΙ6ΤΝ-ΧΝΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ευαγγελιστρίας 2
105 63 Αθήνα
Δημήτρης Ποντικάκης
210 3741342
210 3741155
Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2014
Αριθμ. πρωτ. 163
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας.
ΘΕΜΑ: Κατώτατα όρια δημοσίευσης για τις δημόσιες συμβάσεις των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ τα οποία εφαρμόζονται από 1-1-2014 από τους Ο.Τ.Α. Α΄και Β΄ βαθμού, τα νομικά τους πρόσωπα και τις επιχειρήσεις τους.
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1336/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 «για την τροποποίηση των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων».
Με τον ανωτέρω Κανονισμό καταργείται ο αντίστοιχος με αριθμό 1251/2011 και καθορίζονται τα κατώτερα όρια τα οποία θα εφαρμόζονται από 1 Ιανουαρίου 2014 και θα ισχύσουν για δύο (2) έτη.
Συνοπτικά για τις συνήθεις περιπτώσεις συμβάσεων, με βάση τον εν λόγω Κανονισμό, τα κατώτερα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις που εμπίπτουν:
1. Στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 59/2007 – ΦΕΚ 63 Α/16-3-2007) και συγκεκριμένα:
α. Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων διαγωνισμών μελετών, όσον αφορά στο συνολικό ύψος των χρηματικών βραβείων συμμετοχής στους διαγωνισμούς και των ποσών που καταβάλλονται στους συμμετέχοντες) είναι 414.000 €.
β. Για δημόσιες συμβάσεις έργων είναι 5.186.000 €.
2. Στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 60/2007-ΦΕΚ 64 Α/16-3-2007) και συγκεκριμένα προκειμένου για φορείς πλην των κεντρικών κυβερνητικών αρχών (ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού και λοιποί φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης):
α. Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων διαγωνισμών μελετών, όσον αφορά στο συνολικό ύψος των χρηματικών βραβείων συμμετοχής στους διαγωνισμούς και των ποσών που καταβάλλονται στους συμμετέχοντες) είναι 207.000 €.
β. Για δημόσιες συμβάσεις έργων (συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων παραχώρησης δημοσίων έργων) είναι 5.186.000 €.
Επισημαίνεται ότι για την εφαρμογή των παραπάνω ορίων οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και το ποσό που αντιστοιχεί σε τυχόν δικαιώματα προαίρεσης που προτίθενται να συμπεριλάβουν στη σύμβαση ανεξαρτήτως αν τα ασκήσουν.
Στα παραπάνω ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και ειδικότερα σύμφωνα με την Δ11δ/ο/15/121/17-1-2009 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων/Γ.Γ.Δ.Ε. για τα δημόσια έργα συμπεριλαμβάνονται τα απρόβλεπτα και η αναθεώρηση.
Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε το ταχύτερο το παρόν έγγραφο με το συνημμένο Κανονισμό στις υπηρεσίες και υπαλλήλους που ασχολούνται με τα θέματα αυτά και στους Ο.Τ.Α. Α και Β’ Βαθμού, και όλους τους λοιπούς φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίοι συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις για ενημέρωση και πιστή εφαρμογή.
Το παρόν έγγραφο μπορείτε να το αναζητήσετε και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου μας: www.ypes.gr

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
κ.α.α. Γ. ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ