Καταβολή του διατροφικού επιδόματος για το μήνα Νοέμβριο

diatrofikoΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 ∆εκεμβρίου 2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθμ . Πρωτ. : 48101
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A.
Ταχ. ∆/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Αν. Καραματσούκης
Τηλέφωνο: 213-1364734 , FAX: 213-1364713
E-mail: a.karamatsoukis@ypes.gr
ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση των Περιφερειών της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2013 με συνολικό ποσό 4.856.396,26€, προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, για το μήνα Νοέμβριο του τρέχοντος έτους.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β περίπτωση 1 7 και του άρθρου 260 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ́) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.- Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 394 3/2011 (ΦΕΚ 66 Α ́).
3.- Το Π.∆. 199/25.06.2013 (ΦΕΚ 153 Α’) σχετικά με το διορισμό υπουργών.
4.- Την αριθμ. Υ305/01.07.2013 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ385/30.08.2013 Απόφαση.
5.- Την με Α.Π. Α2γ/5014/1982 (ΦΕΚ 591 Β ́) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας «Έγκριση εφαρμογής προγράμματος επιδότησης νεφροπαθών που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας».
6. Την με Α.Π. Υ3β/οικ.5220/2000 (ΦΕΚ 1353 Β ́) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας «Αύξηση του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών», με την οποία το διατροφικό επίδομα χορηγήθηκε και στους μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς.
7.- Την με Α.Π. Υ1/Γ.Π.οικ.84391/2007 (ΦΕΚ 1165 Β) Κοινή Απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Επέκταση της χορήγησης του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυε λού των οστών».
8.- Την με Α.Π. Υ1/Γ.Π.οικ.101270/2009 (ΦΕΚ 1591 Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Περί χορηγήσεως του διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών σε αλλοδαπούς και ομογενείς».
9.- Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2013 και αφορούν στα έσοδα των Περιφερειών από τους Κεντρικο ύς Αυτοτελείς Πόρους.
10.- Την υπ’ αριθμ. 61 (Α.Π. 74894/30-12-2010) εγκύκλιό μας, περί άσκησης πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους ∆ήμους, από την 1 η Ιανουαρίου 2011, του “Προγράμματος Καλλικράτης”.
11.- Την ανάγκη επιχορήγησης των Περιφερειών της χώ ρας, προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους λήψης αυτού, για το μήνα Νοέμβριο του τρέχοντος έτους.
12.- Τα σχετικά στοιχεία που έχουν περιέλθει στο Υπουργείο μας, από τις Περιφέρειες της χώρας.
13.-Το χρηματικό υπόλοιπο του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων λογαριασμού του Υπουργείου με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Π όροι των Περιφερειών».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α . Κατανέμουμε, από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων με τον τίτλο « Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 4.856.396,26€ , στις Περιφέρειες της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους νεφροπαθείς , στους μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, για το μήνα Νοέμβριο έτους 2013 , ως ακολούθως :
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΣΟ
ΡΟ∆ΟΠΗΣ 70.000,00
ΕΒΡΟΥ 72.500,00
ΞΑΝΘΗΣ 42.000,00
ΚΑΒΑΛΑΣ 80.000,00
∆ΡΑΜΑΣ 55.000,00
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 319.500,00
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ 86.590,00
ΚΙΛΚΙΣ 44.164,00
ΠΕΛΛΑΣ 79.000,00
ΠΙΕΡΙΑΣ 74.210,00
ΣΕΡΡΩΝ 125.614,00
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 62.700,00
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 472.278,00
 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 18.121,00
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 32.519,00
ΚΟΖΑΝΗΣ 70.000,00
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 29.322,00
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 149.962,00
 
ΑΡΤΑΣ 34.760,00
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 16.290,00
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 61.000,00
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 31.500,00
ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 143.550,00
 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 53.214,00
ΛΑΡΙΣΑΣ 114.392,00
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 82.500,00
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 61.540,00
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 311.646,00
 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 14.842,00
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 18.100,00
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 9.774,00
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 51.814,26
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 94.530,26
 
ΑΙΤ / ΝΙΑΣ 92.672,00
ΑΧΑΙΑΣ 158.556,00
ΗΛΕΙΑΣ 63.350,00
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 314.578,00
 
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 75.660,00
ΕΥΒΟΙΑΣ 94.864,00
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 7.604,00
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 68.000,00
ΦΩΚΙ∆ΑΣ 16.898,00
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 263.026,00
 
ΚΕΝΤΡ . ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 542.820,00
ΒΟΡ . ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 270.000,00
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 270.000,00
∆ΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 272.948,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 270.000,00 ΝΗΣΩΝ 27.512,00
ΑΝΑΤ . ΑΤΤΙΚΗΣ 217.000,00
∆ΥΤ . ΑΤΤΙΚΗΣ 101.360,00
ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 1.971.640,00
 
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 50.680,00
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 42.716,00
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 70.228,00
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 49.594,00
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 79.278,00
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 292.496,00
 
ΣΥΡΟΥ 32.580,00
ΡΟ∆ΟΥ 86.880,00
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 119.460,00
 
ΛΕΣΒΟΥ 45.612,00
ΧΙΟΣ 26.064,00
ΣΑΜΟΥ 22.000,00
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 93.676,00
Β. Από το ανωτέρω συνολικό ποσό, αυτό που αφορά σε κάθε δικαιούχο Περιφέρεια, αποδίδεται στον οικείο λογαριασμό της έδρας της, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
Γ. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι αποδιδόμενες με την παρούσα Απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για το μήνα Νοέμβριο του τρέχοντος έτους και για όσο χρονικό διάστημα καθίστανται δικαιούχοι λήψης αυτού. Όσον δε αφορά στο χρόνο καταβολής του εν λόγω επιδόματος, εφαρμόζεται αναλόγως η ίδια διαδικασία που ακολουθείτο από τις τ έως υπόχρεες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
∆. Οι Περιφέρειες, στις οποίες κοινοποιείται η Απόφαση αυτή, να μας γνωρίσουν έως τις 27/12/2013, τον αριθμό των δικαιούχων καθώς και τα ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη του εν λόγω επιδόματος μηνός ∆εκεμβρίου έτους 2013 , για τις Περιφερειακές Ενότητες χωρικής αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να επιχορηγηθούν αναλόγως.

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

odigostoupoliti.eu