Κατάργηση δήμων Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς, Σερβίων-Βελβεντού, Λέσβου και Σάμου

Κατάργηση πέντε δήμων και δημιουργία νέων στη θέση τους

Κατάργηση πέντε δήμων της χώρας και δημιουργία νέων στη θέση των καταργηθέντων 

Συγκεκριμένα καταργούνται οι υφιστάμενοι δήμοι Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς, Σερβίων-Βελβεντού, Λέσβου και Σάμου

Στη θέση τους δημιουργούνται οι εξής δήμοι:

1. Δήμος Βόρειας Κέρκυρας με έδρα την Αχαράβη, αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Αγίου Γεωργίου, β. Εσπερίων, γ. Θιναλΐου και δ. Κασσωπαίων.

2. Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, με έδρα την Κέρκυρα, αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Αχίλλειων, β. Ερεικούσσης, γ. Κερκυραίων, δ. Μαθρακίου, ε. Οθωνών, στ. Παλαιοκαστριτών, ζ. Παρελίων και η. Φαιάκων.

3. Δήμος Νότιας Κέρκυρας με έδρα τη Λευκίμμη, αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Κορισσίων, β. Λευκιμμαίων και γ. Μελιτειέων.

 

1. Δήμος Αργοστολίου με έδρα το Αργοστόλι, αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Αργοστολίου, β. Ελειού – Προνών, γ. Λειβαθούς και δ. Ομαλών.

2. Δήμος Ληξουρίου με έδρα το Ληξούρι, αποτελούμενος από τη δημοτική ενότητα πολικής.

3. Δήμος Σάμης με έδρα τη Σάμη, αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Ερίοου, β. Πυλαρέων και γ. Σάμης.

 

«4. Δήμος Σερβίων με έδρα τα Σέρβια, αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες α. Σερβίων, β. Καμβουνίων και γ. Λιβαδερού».

«5. Δήμος Βελβεντού, με έδρα το Βελβεντό, αποτελούμενος από τη δημοτική ενότητα Βελβεντού.».

 

1. Δήμος Μυτιλήνης με έδρα τη Μυτιλήνη αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Αγιάσου, β. Γέρας, γ. Ευεργέτουλα, δ. Λουτροπόλεως- Θερμής, ε. Μυτιλήνης και στ. Πλωμαρίου.

2. Δήμος Δυτικής Λέσβου, με έδρα την Καλλονή, αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Αγίας Παρασκευής, β. Ερεσού – Αντίσσης, γ. Καλλονής, δ. Μανταμάδου, ε. Μήθυμνας, στ. Πέτρας και ζ. Πολιχνίτου

 

1. Δήμος Ανατολικής Σάμου με έδρα την πόλη της Σάμου αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες α. Βαθέος και β. Πυθαγορείου.

2. Δήμος Δυτικής Σάμου, με έδρα το Καρλόβασι, αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες α. Καρλοβασίου και β. Μαραθοκάμπου

 

Σχετικά:

Καλλικράτης. Πως διαμορφώνονται οι δήμοι σε κάθε νομό

  

Νόμος 4600/2019 – ΦΕΚ Τεύχος Α 43/09.03.2019
Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 154
Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 3852/2010

1. Η περίπτωση Α΄ της υποπαραγράφου 24 της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α 87) αντικαθίσταται ως εξής:

«Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:

1. Δήμος Βόρειας Κέρκυρας με έδρα την Αχαράβη, αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Αγίου Γεωργίου, β. Εσπερίων, γ. Θιναλΐου και δ. Κασσωπαίων.

2. Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, με έδρα την Κέρκυρα, αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Αχίλλειων, β. Ερεικούσσης, γ. Κερκυραίων, δ. Μαθρακίου, ε. Οθωνών, στ. Παλαιοκαστριτών, ζ. Παρελίων και η. Φαιάκων.

3. Δήμος Νότιας Κέρκυρας με έδρα τη Λευκίμμη, αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Κορισσίων, β. Λευκιμμαίων και γ. Μελιτειέων.

2. Η περίπτωση Α΄ της υποπαραγράφου 25 της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:

1. Δήμος Αργοστολίου με έδρα το Αργοστόλι, αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Αργοστολίου, β. Ελειού – Προνών, γ. Λειβαθούς και δ. Ομαλών.

2. Δήμος Ληξουρίου με έδρα το Ληξούρι, αποτελούμενος από τη δημοτική ενότητα πολικής.

3. Δήμος Σάμης με έδρα τη Σάμη, αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Ερίοου, β. Πυλαρέων και γ. Σάμης.

3. α. Η υποπερίπτωση 4 της περίπτωσης Α΄ της υποπαραγράφου 27 της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Δήμος Σερβίων με έδρα τα Σέρβια, αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες α. Σερβίων, β. Καμβουνίων και γ. Λιβαδερού».

β. Στην περίπτωση Α΄ της υποπαραγράφου 27 της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 προστίθεται υποπερίπτωση 5 ως εξής:

«5. Δήμος Βελβεντού, με έδρα το Βελβεντό, αποτελούμενος από τη δημοτική ενότητα Βελβεντού.».

4. Η υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης Α΄ της υποπαραγράφου 33 της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:

1. Δήμος Μυτιλήνης με έδρα τη Μυτιλήνη αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Αγιάσου, β. Γέρας, γ. Ευεργέτουλα, δ. Λουτροπόλεως- Θερμής, ε. Μυτιλήνης και στ. Πλωμαρίου.

2. Δήμος Δυτικής Λέσβου, με έδρα την Καλλονή, αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Αγίας Παρασκευής, β. Ερεσού – Αντίσσης, γ. Καλλονής, δ. Μανταμάδου, ε. Μήθυμνας, στ. Πέτρας και ζ. Πολιχνίτου.».

5. Η υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης Α΄ της υποπαραγράφου 43 της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:

1. Δήμος Ανατολικής Σάμου με έδρα την πόλη της Σάμου αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες α. Βαθέος και β. Πυθαγορείου.

2. Δήμος Δυτικής Σάμου, με έδρα το Καρλόβασι, αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες α. Καρλοβασίου και β. Μαραθοκάμπου.».

6. Οι νέοι δήμοι, που συνιστώνται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 5, αρχίζουν να λειτουργούν από την εγκατάσταση των δημοτικών και κοινοτικών αρχών τους, οι οποίες θα αναδειχθούν με τις πρώτες, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, γενικές δημοτικές εκλογές, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν. 4555/2018. Οι νέες δημοτικές και κοινοτικές αρχές αναλαμβάνουν καθήκοντα από 1ης Σεπτεμβρίου 2019 και η θητεία τους λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023. Από την έναρξη λειτουργίας των νέων δήμων καταργούνται οι υφιστάμενοι Δήμοι Λέσβου, Κέρκυρας, Σερβίων – Βελβεντού, Κεφαλονιάς και Σάμου.

7. Δικαίωμα να εκλέγουν τις δημοτικές αρχές των δήμων που συνιστώνται με τις παραγράφους 1 έως 5 έχουν οι εκλογείς οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των αντίστοιχων εκλογικών διαμερισμάτων και πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 έως 5 του άρθρου 10 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4555/2018 και οι οποίοι, για τον σκοπό αυτόν, θεωρούνται δημότες των αντίστοιχων νέων δήμων. Από την έναρξη λειτουργίας των νέων δήμων, οι δημότες των δήμων που καταργούνται σύμφωνα με την παρ. 6 καθίστανται αυτοδικαίως δημότες των νέων δήμων στους οποίους υπάγονται οι δημοτικές ενότητες στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι.

8. Στους δήμους που συνιστώνται με τις παραγράφους 1 έως 5, όπως και σε όλους τους υπόλοιπους δήμους της χώρας, οι εκλογές θα διενεργηθούν με την Α΄ Αναθεώρηση εκλογικών καταλόγων του 2019. Για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους των εκλογέων των αντίστοιχων δημοτικών ενοτήτων που θα προκόψουν από την κατάτμηση των υφιστάμενων δήμων, θα λαμβάνεται υπόψη η ισχύουσα κατανομή των εκλογικών διαμερισμάτων, στα οποία δεν επέρχεται διάσπαση. Οι δήμοι που καταργούνται σύμφωνα με την παράγραφο 6, διενεργούν τις δίμηνες αναθεωρήσεις των αντίστοιχων εκλογικών καταλόγων μέχρι την έναρξη λειτουργίας των νέων δήμων. Το πρόγραμμα εκλογής στους δήμους που συνιστώνται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 5 εκδίδεται και δημοσιεύεται από τους δημάρχους των αντίστοιχων δήμων που καταργούνται σύμφωνα με την παράγραφο 6.

9. Για τους υποψηφίους των δημοτικών εκλογών του Μαΐου 2019, στους δήμους που συνιστώνται με τις παραγράφους 1 έως 5, τα κωλύματα του άρθρου 14 του ν. 3852/2010 αφορούν στους αντίστοιχους καταργούμενους δήμους, ενώ τα σχετικά ασυμβίβαστα καταλαμβάνουν και τους αντίστοιχους δήμους που συνιστώνται με τις ίδιες ως άνω διατάξεις.