Εποπτεία. Διάρθρωση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.

Διάρθρωση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.
Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:

α. Διεύθυνση Γενικών Υποθέσεων

β. Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων

γ. Διεύθυνση Τεχνικών Υποθέσεων

(άρθρο 218 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)