Επίδομα ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών μέσω των ΚΕΠ

Επίδομα ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών μέσω των ΚΕΠ

Η διαδικασία χορήγησης της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Η αίτηση διεκπεραιώνεται και μέσω των ΚΕΠ

Αριθμ. Δ 11/οικ.10643/359 – ΦΕΚ Τεύχος B 779/10.03.2020
Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, αρμοδιότητας ΟΠΕΚΑ και του αντίστοιχου εντύπου της που διεκπεραιώνεται και μέσω των ΚΕΠ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διαδικασία χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ποσά, τον χρόνο και τρόπο καταβολής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις προϋποθέσεις χορήγησης, απόρριψης, ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 27, παρ. 2, του ν. 3016/2002 (Α ́110), ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών μειονεκτικών περιοχών

Η εισοδηματική ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27, παρ 2, του ν. 3016/2002 (Α΄110) και τις διατάξεις της παρούσας.

Κατηγορίες δικαιούχων

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι οικογένειες, καθώς και οι μονογονεϊκές οικογένειες:

α. Ελλήνων υπηκόων.
β. Υπηκόων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ. Πολιτών των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και Ελβετών πολιτών.
Στην περίπτωση που ο πατέρας δεν είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, αλλά είναι η μητέρα, την εισοδηματική ενίσχυση δικαιούται αυτή.

Ως «οικογένεια» νοείται το ζεύγος των σε νόμιμο γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης συμβιούντων συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, αντίστοιχα, μετά των ανηλίκων και άγαμων τέκνων αυτών (συγγενική οικογένεια) που συμβιούν κάτω από την ίδια στέγη. Κατόπιν αυτού ως
«οικογένεια» θεωρούνται: οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης μόνο ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που βαρύνουν φορολογικά τον δικαιούχο-αρχηγό της οικογένειας.

Ως μονογονεϊκές οικογένειες θεωρούνται οι οικογένειες που αποτελούνται συγκεκριμένα από:

αα) Πατέρα άγαμο, χήρο ή διαζευγμένο και τα τέκνα του (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που ζουν κάτω από την ίδια στέγη και τον βαρύνουν φορολογικά.
ββ) Μητέρα άγαμη, χήρα ή διαζευγμένη και τα τέκνα της (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που ζουν κάτω από την ίδια στέγη και τη βαρύνουν φορολογικά.
Για τις ανάγκες της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν οικογένεια. Ως οικογένεια νοείται αυτή που αποτελείται τουλάχιστον από δύο (2) μέλη. Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η οικογένεια και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή.

Προϋποθέσεις χορήγησης

Οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης είναι οι εξής:

1. Τα μέλη της οικογένειας να κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στις οδηγίες 85/148/ΕΟΚ και 93/66/ΕΟΚ και των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700) ευρώ ή το κατά αναπροσαρμογή εκάστοτε καθοριζόμενο εισοδηματικό όριο. Ως μόνιμη κατοικία νοείται η συνεχής διαμονή στις παραπάνω περιοχές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών. Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται ολόκληρη ανεξαρτήτως του χρονικού σημείου συμπλήρωσης της διετίας εντός του έτους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

2. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή το φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή. Για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των προαναφερόμενων εισοδημάτων όλων των μελών της οικογένειας, όπως αναγράφεται στην πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση.

Η παραπάνω εισοδηματική ενίσχυση, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.), το επίδομα παιδιού, τα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας και όποια άλλη παροχή δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτή.

Άρθρο 2
Αίτηση

1. Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται ως παράρτημα στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, υποβάλλεται στο ΚΕΠ του τόπου κατοικίας των ενδιαφερομένων από το μέλος της οικογένειας, λόγω της υπηκοότητάς του οποίου ζητείται η χορήγηση της ενίσχυσης ή από τρίτο πρόσωπο ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο.

2. Οι εξουσιοδοτημένοι για την παραλαβή των αιτήσεων υπάλληλοι των ΚΕΠ υποχρεούνται στην παροχή ενημέρωσης, και κάθε, εν γένει, δυνατής υποστήριξης στους αιτούντες, για την πλήρη συμπλήρωση όλων των πεδίων της αίτησης, καθώς και για την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες των καθ ύλην Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ.

3. Οι αιτήσεις για κάθε ημερολογιακό έτος, από την έναρξη ισχύος της παρούσης και στο εξής, υποβάλλονται από 25 Αυγούστου μέχρι 30 Νοεμβρίου του ίδιου έτους.

Για το έτος 2019 από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και μέχρι 15 Μαΐου 2020.

4. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’75) ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, καθώς και δήλωση συναίνεσης για τη λήψη φορολογικών δεδομένων που τηρούνται στην ΑΑΔΕ και διασταύρωσης των στοιχείων του ιδίου και των μελών της οικογενείας του με τα στοιχεία άλλων υπηρεσιών.

5. Υπό την επιφύλαξη αυστηρότερων ποινών, που προβλέπονται στην κείμενη ποινική νομοθεσία, σε περίπτωση δήλωσης από τον αιτούντα ψευδών στοιχείων ή απόκρυψης αληθών στην αίτηση χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης, με σκοπό τον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους στον ίδιο ή σε τρίτο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α’75). Σε κάθε περίπτωση, ύστερα από αυτεπάγγελτη ή κατόπιν αναφοράς έρευνα, τα σχετικά στοιχεία παραπέμπονται στον αρμόδιο εισαγγελέα για την εξέταση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των υπευθύνων.

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά

Ο ενδιαφερόμενος με την αίτησή του υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου, από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή των Οδηγιών 85/148/ΕΟΚ και 93/66/ΕΟΚ, όπως ισχύουν.

β. Αντίγραφο της πράξης διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) εισοδήματος Ε1 του φορολογικού έτους που προηγείται του έτους για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση, καθώς και της αντίστοιχης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1). Σε περίπτωση έγγαμων ή όσων έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, απαιτείται και από τους δύο συζύγους η προσκόμιση των κατά τα ανωτέρω φορολογικών δηλώσεων και των αντίστοιχων πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

γ. Εκτύπωση της εικόνας αποδοχών, εφόσον υπάρχει, σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά αρχεία εργοδοτών φορέων του προαναφερόμενου έτους για τους δύο συζύγους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης.

δ. Αν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει εκκαθαριστεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος, υποβάλλεται το Έντυπο Ε1 και, στη συνέχεια, προσκομίζονται αντίγραφο της πράξης διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και η εκτύπωση της εικόνας αποδοχών και για τους δύο συζύγους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης.

ε. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.

στ. Πρόσφατη/ο βεβαίωση ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Οι Ευρωπαίοι πολίτες που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της πράξης συμφώνου συμβίωσης στην αντίστοιχη περίπτωση.

ζ. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ., με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον/την αιτούντα/ούσα, από την οποία να προκύπτει ο αριθμός ΙΒΑΝ, ή άλλο κατάλληλο έγγραφο από το οποίο να διαπιστώνεται έγκυρα ο ΙΒΑΝ. Κατά το στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών το αρμόδιο όργανο απονομής μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο θεωρεί απαραίτητο.

Έλεγχος αιτήσεων

1. Για τη χορήγηση της εισοδηματικής ενίσχυσης διενεργούνται εκτεταμένοι έλεγχοι για τη διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων από τον αιτούντα/δικαιούχο, ως προς την ακριβειά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 και της παρούσης καθώς και των προσκομισθέντων έντυπων δικαιολογητικών είτε με βάση τα στοιχεία που τηρούνται σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

2. Σε περίπτωση που μετά την επεξεργασία της αίτησης υπάρχει ταύτιση των δηλωθέντων στοιχείων με αυτά που προκύπτουν από τις διασταυρώσεις και τον έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, η αίτηση γίνεται οριστικά δεκτή και εκδίδεται, από το αρμόδιο όργανο του ΟΠΕΚΑ, εγκριτική πράξη.
Εάν προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων και των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, η αίτηση απορρίπτεται με σχετική πράξη του αρμοδίου οργάνου του ΟΠΕΚΑ.

3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, μετά την οριστική υποβολή και επεξεργασία της, η αίτηση εκ παραδρομής ή τεχνικής αστοχίας έχει εγκριθεί χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα απόφαση, η πράξη έγκρισης ανακαλείται. Οι λόγοι της ανάκλησης αναγράφονται στην απόφαση ανάκλησης που εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του ΟΠΕΚΑ.

4. Το αρμόδιο όργανο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης μπορεί να ορίσει στον ενδιαφερόμενο προθεσμία ενός (1) μηνός για την υποβολή τυχόν συμπληρωματικών δικαιολογητικών που θα του ζητηθούν εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, το αρμόδιο όργανο επιλαμβάνεται της εξέτασης της αίτησης με βάση τα δικαιολογητικά που υπάρχουν στο φάκελο.

Άρθρο 4
Ποσό ενίσχυσης Προσδιορισμός εισοδήματος

1. Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται:

α) σε εξακόσια (600,00) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ

και

β) σε τριακόσια (300,00) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ενός (3.001,00) ευρώ και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700,00) ευρώ.

Άρθρο 5
Χρόνος και τρόπος καταβολής

1. Η Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών καταβάλλεται στους δικαιούχους εφάπαξ, για κάθε έτος, με πίστωση σε ενεργό τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, εντός των δέκα πρώτων εργάσιμων ημερολογιακών ημερών μήνα που έπεται της ολοκλήρωσης της επεξεργασίας κάθε αίτησης.

2. Η καταβολή πραγματοποιείται, με βάση σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο αναλυτικής κατάστασης, μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ, με πίστωση των λογαριασμών τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ., που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους. Στην αναλυτική κατάσταση περιλαμβάνονται κατ’ελάχιστο τα στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ), ο αριθμός της εγκριτικής απόφαση χορήγησης του επιδόματος, το πληρωτέο ποσό, ο αριθμός ΙΒΑΝ του λογαριασμού των δικαιούχων και η ημερομηνία πίστωσης. Σε συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής της δαπάνης θα αναγράφονται ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της πληρωμής, η κατανομή των πληρωμών ανά τράπεζα (αριθμός πιστώσεων και ποσά) και η αμοιβή της τράπεζας για την υλοποίηση της πληρωμής.

3. Η ως άνω συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής, μετά την εκτύπωση και υπογραφή της από την αρμόδια υπηρεσία πληροφορικής, υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών και Μεταβολών της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και στη συνέχεια διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Οργανισμού, με τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.
β. Το αναλυτικό ηλεκτρονικό αρχείο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
γ. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη, στην οποία θα αναφέρονται τουλάχιστον:
i) ο ΚΑΕ/ λογαριασμός οικονομικής ταξινόμησης,
ii) ο φορέας του οποίου επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός,
iii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,
iv) το συνολικό ποσό της πληρωμής.

4. H Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών καταβάλλεται μετά την έκδοση και θεώρηση τακτικού εντάλματος.

5. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μεριμνά για την ενταλματοποίηση της δαπάνης. Στη συνέχεια εκδίδει και αποστέλλει στην αρμόδια τράπεζα την εντολή πληρωμής του συνολικού ποσού.

Άρθρο 6
Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά

Σε περίπτωση ύπαρξης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από την ανάκληση απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης ή της τροποποίησής της δια της αλλαγής του ποσού αυτής ή από άλλη αιτία τα ποσά αυτά αναζητούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45 του ν. 4520/2018 (Α΄30).

Άρθρο 7
Ενδικοφανείς προσφυγές

Κατά της πράξης χορήγησης, απόρριψης, τροποποίησης, ανάκλησης και επαναχορήγησης της ενίσχυσης, καθώς και κατά της καταλογιστικής απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4520/2018 (Α΄30).

Άρθρο 8
Επίδοση πράξεων και εγγράφων

Η κοινοποίηση των πράξεων ή/και άλλων εγγράφων για τα οποία προβλέπεται από τις διατάξεις της παρούσας ότι πρέπει να αποδεικνύεται με απόδειξη παραλαβής τους από τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους, συντελείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του ν. 4520/2018 (Α΄30), καθώς και, εφόσον:
α) αποσταλούν με συστημένη επιστολή στην τελευταία δηλωθείσα στον Ο.Π.Ε.Κ.Α. διεύθυνση κατοικίας τού εν λόγω προσώπου ή
β) κοινοποιηθούν ηλεκτρονικά στον λογαριασμό του ενδιαφερόμενου προσώπου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής της αίτησης, την οποία ακολουθεί ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μήνυμα κειμένου στον δηλωθέντα αριθμό κινητού τηλεφώνου του.

Άρθρο 9
Αρμόδιες υπηρεσίες

1. Αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών είναι ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (καλούμενη εφεξής ΟΠΕΚΑ), τα αρμόδια όργανα του οποίου εκδίδουν τις πράξεις χορήγησης, απόρριψης, τροποποίησης, ανάκλησης και επαναχορήγησης της ενίσχυσης και πληρωμής αυτής, καθώς και της καταλογιστικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4520/2018 (Α΄ 30).

2. Αρμόδια υπηρεσία για τη μηχανογραφική υποστήριξη των διαδικασιών υποβολής και εκκαθάρισης των αιτήσεων, της παρακολούθησης των πληρωμών και των μεταβολών ορίζεται η Διεύθυνση Πληροφορικής του ΟΠΕΚΑ ή/και η εταιρία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (καλούμενη εφεξής ΗΔΙΚΑ Α.Ε.).

3. Αρμόδιες υπηρεσίες για την υποδοχή των αιτήσεων ορίζονται και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) κατά την προβλεπόμενη από το άρθρο 31 του ν. 3013/ 2002 (Α΄102) διαδικασία.
Τα έντυπα που αντιστοιχούν στην ανωτέρω διαδικασία επισυνάπτονται στην παρούσα, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και είναι αυτά που θα χρησιμοποιούνται από τα Κ.Ε.Π. και τον ΟΠΕΚΑ.

4. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων δύναται να διενεργείται και ηλεκτρονικά με συνεργασία της αρμόδιας υπηρεσίας Πληροφορικής για τη λειτουργία των Κ.Ε.Π. και της Διεύθυνσης Πληροφορικής του ΟΠΕΚΑ ή/ και της ΗΔΙΚΑ.

5. Η μορφή και το περιεχόμενο των έντυπων ή/και ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι κανόνες επεξεργασίας και εκκαθάρισης τους, το είδος και το εύρος των απαιτούμενων διασταυρώσεων για την επαλήθευση στοιχείων, ο τύπος και το περιεχόμενο των ατομικών διοικητικών πράξεων, έντυπων και ηλεκτρονικών και, γενικά, οι επιχειρησιακές απαιτήσεις με βάση το ισχύον κάθε φορά νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθορίζονται από την Διεύθυνση Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

Αφορολόγητο – Ακατάσχετο

Η εισοδηματική ενίσχυση σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά δεν κατάσχεται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα καθώς και στα εισοδηματικά όρια για τη χορήγησή της.

Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις

Αιτήσεις χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών που υποβλήθηκαν μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή στα Κ.Ε.Π. και βρίσκονται σε εκκρεμότητα, εξετάζονται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής τους. Η διαδικασία πληρωμής πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρούσης. Για τον σκοπό αυτό αποστέλλονται με το σύνολο των δικαιολογητικών, με απόδειξη παραλαβής, στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Α.

Άρθρο 11
Καταργούμενες διατάξεις

Από της έναρξης ισχύος της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο θέματα που ρυθμίζονται από τις διατάξεις της παρούσης, καταργείται.

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Το έντυπο της αίτησης  (διεκπεραιώνεται και μέσω των ΚΕΠ)