ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 3230

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 6