Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές 2019. Τραπεζικοί λογαριασμοί υποψηφίων

Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές 2019. Τραπεζικοί λογαριασμοί υποψηφίων

Τραπεζικοί λογαριασμοί συνδυασμών και υποψηφίων κατά τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές

  

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 και της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3870/2010 (Α΄138) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές», τα έσοδα και οι δαπάνες των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών, καθώς και των υποψηφίων, διακινούνται μέσω ειδικών λογαριασμών που τηρούνται σε τράπεζες εγκατεστημένες στην Ελλάδα.

Η διακίνηση των εσόδων αφορά το σύνολο των αντίστοιχων ποσών, των δε δαπανών σε ποσοστό 95% του συνολικού ύψους τους.

Ο σχετικός λογαριασμός τηρείται στο όνομα του υποψήφιου περιφερειάρχη ή δημάρχου ή του οριζόμενου διαχειριστή των οικονομικών του συνδυασμού.

Επισημαίνεται ότι σε Ο.Τ.Α. με πληθυσμό μέχρι 10.000 κατοίκους, ο ορισμός διαχειριστή δεν είναι υποχρεωτικός, οπότε – εφόσον δεν οριστεί διαχειριστής – η ευθύνη για την οικονομική διαχείριση ανήκει αποκλειστικά στον επικεφαλής του συνδυασμού.

Στις περιπτώσεις που ορίζεται διαχειριστής, η εξουσία του παύει μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο περάτωση της διαχείρισης των οικονομικών του συνδυασμού, στην οποία περιλαμβάνεται και το κλείσιμο του λογαριασμού.

Καταθέσεις στους ανωτέρω λογαριασμούς επιτρέπονται μόνον εφόσον γίνονται επώνυμα και αφού υπάρξει ρητή συναίνεση των προσώπων, στο όνομα των οποίων τηρούνται οι ανωτέρω λογαριασμοί.

Οι καταθέσεις πρέπει να περιλαμβάνουν, με ευθύνη της τράπεζας, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας, τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή τον αριθμό διαβατηρίου και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του καταθέτη.

Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, την ευθύνη ως προς τον έλεγχο των στοιχείων της ταυτότητας του καταθέτη και τη διαπίστωση της σύμφωνης γνώμης των υποψηφίων φέρουν οι οικείες τράπεζες.

Ο λογαριασμός κλείνεται με την, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, περάτωση των καθηκόντων διαχείρισης των οικονομικών του συνδυασμού (άρθρο 8 παρ. 1 ν.3870/2010).

Υπουργείο Εσωτερικών  Αριθ. Πρωτ.: 20577 / 20 Μαρτίου 2019