Δημοτικές εκλογές 2019. Τα λευκά ψηφοδέλτια

Δημοτικές εκλογές 2019. Τα λευκά ψηφοδέλτια

Αριθμ. 6009 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 279/07.02.2019
Καθορισμός διαστάσεων λευκών ψηφοδελτίων που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία για την εκλογή των Δημοτικών και Περιφερειακών αρχών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 24, 29, παρ.1 και 134 παρ.1 του ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α ́87).
β) Των άρθρων 70 και 74 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α ́57).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α ́98).
2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις διαστάσεις των λευκών ψηφοδελτίων σε 14 Χ 20 εκατοστά του μέτρου περίπου για τις εκλογές των Δημοτικών και Περιφερειακών αρχών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.