Δημοτικές εκλογές 2019. Οι εκλογικοί φάκελοι

Δημοτικές εκλογές 2019. Οι εκλογικοί φάκελοι

Αριθμ. 6022 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 279/07.02.2019
Καθορισμός διαστάσεων και ειδικού έντυπου γνωρίσματος των εκλογικών φακέλων που χρησιμοποιούνται για την ανάδειξη δημάρχων, δημοτικών συμβούλων καθώς και την ανάδειξη συμβούλων και προέδρων κοινοτήτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 24, 29, παρ.1 και 134 παρ.1 του ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α ́87).
β) Των άρθρων 70 και 74 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α ́57).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α ́98).
2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

1. Οι διαστάσεις των εκλογικών φακέλων, μέσα στους οποίους κλείνονται τα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιούνται για για την ανάδειξη δημάρχων, δημοτικών συμβούλων καθώς και την ανάδειξη συμβούλων και προέδρων κοινοτήτων καθορίζονται σε 16 Χ 9,5 εκατοστά του μέτρου περίπου.

2. Οι ανωτέρω φάκελοι κατασκευάζονται από χαρτί αδιαφανές λευκής απόχρωσης, φέρουν στην μπροστινή τους πλευρά, διαγώνια πέντε (5) γραμμές απόχρωσης «βαθύ μπλε», με τη μεσαία να είναι κυματοειδής, συνολικού πλάτους ενός εκατοστού του μέτρου περίπου.

Επίσης οι φάκελοι, για την ανάδειξη δημάρχων και δημοτικών συμβούλων φέρουν το γράμμα «Δ» απόχρωσης «βαθύ μπλε», σε έντονη γραμματοσειρά και οι φάκελοι για την ανάδειξη συμβούλων και προέδρων κοινοτήτων το γράμμα, «Κ» απόχρωσης «βαθύ μπλε», σε έντονη γραμματοσειρά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.