Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Περιφέρεια
Περιφερειακή Ενότητα
Δήμος
Δημοτική Ενότητα
Δημοτική Κοινότητα
Τοπική Κοινότητα

 

(νόμος 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)