Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011. Οικισμοί 100.000 κατοίκων και άνω

apografi-2011Αριθμ. 1382/Γ5-132 – ΦΕΚ Β 255 – 07.02.2014
Κύρωση των αποτελεσμάτων Μόνιμου και De Facto πληθυσμού της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ανά Δημοτική Κοινότητα, των οικισμών με πληθυσμό 100.000 κατοίκων και άνω.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 11 παρ. 2(α) του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α΄/9.3.2010) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως τροποποιηθείς ισχύει,
β. των παραγράφων 11-13 του άρθρου 283 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010),
γ. του Π.Δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α΄/8-9-2000) «Οργανισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ»,
δ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005),
ε. της ΓΠ – 400/27.8.2012 απόφασης με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β΄/28.08.2012),
στ. του Π.Δ. 168/2008 (ΦΕΚ 223/Α΄/04.11.2008) «Διενέργεια Γενικών Απογραφών Οικοδομών-Κτιρίων και Πληθυσμού- Κατοικιών, κατά τα έτη 2010-2011»,
ζ. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών» (ΦΕΚ 106/Α/9.05.2011),
η. το Ν. 3995/2011 «Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών» (ΦΕΚ 166/Α/25.07.2011),
θ. του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις Απογραφές Πληθυσμού και Στέγασης,
ι. της υπ’ αριθμ. 11247/28.12.2012 απόφασης (ΦΕΚ 3465/Β΄/28.12.2012) «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας»,
κ. της υπ’ αριθμ. 2891/15.03.2013 απόφασης (ΦΕΚ 630/Β΄/20.03.2013) «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στο De facto Πληθυσμό της Χώρας».
2. Το υπ’ αριθμ. οικ.2703/27.01.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Κύρωση αποτελεσμάτων απογραφής Διαμερισμάτων μεγάλων Δήμων»
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται καμία δαπάνη, αποφασίζουμε:
Κυρώνουμε τα αποτελέσματα του μόνιμου και του de facto πληθυσμούΠραγματικού Πληθυσμού» κατά την έννοια που αναφέρεται στην προκήρυξη των Γενικών Απογραφών με αριθ. 1524/Γ5-473/2011, ΦΕΚ 425/Β/2011, δηλαδή του αριθμού των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα κατά την ημερομηνία αναφοράς της Απογραφής -9η Μαΐου 2011- σε κάθε επίπεδο διοικητικής διαίρεσης της Χώρας) της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 ανά Δημοτική Κοινότητα, των οικισμών με πληθυσμό 100.000 κατοίκων και άνω, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2011

Κωδικός

Οικισμός

Μόνιμος

De facto

πληθυσμός

πληθυσμός

1.

ΑΘΗΝΑΙ

11

Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων

75.810

77.117

12

Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων

103.004

101.220

13

Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων

46.508

45.829

14

Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων

85.629

83.724

15

Δημοτική Κοινότητα 5ου Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων

98.665

93.575

16

Δημοτική Κοινότητα 6ου Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων

130.582

128.572

17

Δημοτική Κοινότητα 7ου Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων

123.848

126.946

ΑΘΗΝΑΙ−(Υπόλοιπα)

7.629

2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

21

Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης

44.434

45.569

22

Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης

29.812

30.086

23

Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης

27.295

26.562

24

Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης

81.615

80.703

25

Δημοτική Κοινότητα 5ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης

132.040

131.011

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ−(Υπόλοιπα)

974

3

ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

31

Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Δήμου Πειραιώς

50.135

49.905

32

Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Δήμου Πειραιώς

27.652

27.498

33

Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Δήμου Πειραιώς

15.066

14.958

34

Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Δήμου Πειραιώς

29.506

28.952

35

Δημοτική Κοινότητα 5ου Διαμερίσματος Δήμου Πειραιώς

40.543

39.893

36

ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ−(Υπόλοιπα)

786

878

4

ΠΑΤΡΑΙ

Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων

41

(συμπεριλαμβάνονται οι οικισμοί Μπάλας, Σκιόεσσα και

36.981

36.171

Χάραδρον)

42

Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων

35.303

34.607

43

Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων

29.324

28.994

44

Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων

64.138

64.631

45

ΠΑΤΡΑΙ−(Υπόλοιπα)

3.288

4.866

5

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΝ

51

Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Δήμου Περιστερίου

41.652

40.679

52

Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Δήμου Περιστερίου

45.467

44.615

53

Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Δήμου Περιστερίου

31.497

30.986

54

Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Δήμου Περιστερίου

20.828

20.356

55

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΝ−(Υπόλοιπα)

537

493

6

ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

61

Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Δήμου Ηρακλείου

14.451

14.423

62

Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Δήμου Ηρακλείου

22.474

22.246

Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Δήμου Ηρακλείου

63

(συμπεριλαμβάνονται οι οικισμοί Αθάνατοι, Γούρναι,

43.043

42.647

Δρακουλιάρης, Λοφούπολις, Σέμελη και Φοινικιά )

Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Δήμου Ηρακλείου

64

(συμπεριλαμβάνονται οι οικισμοί Αγία Ειρήνη, Βλυχιά, Κνωσός και

63.267

62.791

Μαραθίτης )

65

ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ−(Υπόλοιπα)

1.187

3.173

7

ΛΑΡΙΣΑ

71

Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Λαρίσης

31.522

31.338

72

Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Λαρίσης

42.135

42.121

73

Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Λαρίσης

32.785

32.072

(συμπεριλαμβάνονται οι οικισμοί Κουλούριον και Αμφιθέα)

74

Δημοτική Κοινότητα 4ου Διαμερίσματος Λαρίσης

36.472

36.310

75

ΛΑΡΙΣΑ−(Υπόλοιπα)

2.020

2.007

8

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

81

Δημοτική Κοινότητα 1ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας

35.034

34.483

82

Δημοτική Κοινότητα 2ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας

35.979

35.464

83

Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας

29.116

28.622

84

ΚΑΛΛΙΘΕΑ−(Υπόλοιπα)

512

382

Ως υπόλοιπα νοούνται ειδικοί τομείς οι οποίοι δεν έχουν γεωγραφική αναφορά, όπως δηλώσεις σε πλοία, στρατόπεδα, έδρες εποπτειών κ.λπ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησεως.

Πειραιάς, 5 Φεβρουαρίου 2014

Ο Πρόεδρος ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ