Αναγνώριση του «Χαλκούτσιον» του Δήμου Ωρωπού ως Δημοτικής Κοινότητας

halkoutsiΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 33/2014 – ΦΕΚ Α 59 – 11.03.2014
Αναγνώριση του αυτοτελούς οικισμού «Χαλκούτσιον» του Δήμου Ωρωπού ως Δημοτικής Κοινότητας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 283 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
2. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 119).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
4. Την αρ. 308/2012 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού με την οποία εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη του για την αναγνώριση του οικισμού Χαλκουτσίου ως Δημοτικής Κοινότητας.
5. Την αρ. 2891/15.03.2013 απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ Β΄ 630) «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De Facto Πληθυσμό της Χώρας».
6. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Δήμου Ωρωπού.
7. Την υπ’ αριθμ. 27/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Αναγνωρίζουμε τον αυτοτελή οικισμό «Χαλκούτσιον» της Δημοτικής Κοινότητας Σκάλας Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού ως Δημοτική Κοινότητα.
Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 5 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ