Αναγνώριση του αυτοτελούς οικισμού «Κινέτα» Δήμου Μεγαρέων ως Τοπικής Κοινότητας

Αναγνώριση του αυτοτελούς οικισμού «Κινέτα» Δήμου Μεγαρέων ως Τοπικής Κοινότητας

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ  4/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 9/01.02.2017
Αναγνώριση του αυτοτελούς οικισμού «Κινέτα» Δήμου Μεγαρέων ως Τοπικής Κοινότητας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 283, παρ. 6 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α 87).
2. Το προεδρικό διάταγμα 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́210).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α ́98).
4. Την με αριθ. 2891/15-3-2013 απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Β ́ 630) «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού- ατοικιών 2011 που αφορούν στον De Facto Πληθυσμό της Χώρας», όπως τροποποιήθηκε με την ΓΠ-192/2014 απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Β ́ 699).
5. Την με αριθ. 74447/29-12-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός εξόδων κίνησης προέδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας, προέδρου συμβουλίου τοπικής κοινότητας και εκπροσώπου τοπικής κοινότητας» (Β ́ 2044).
6. Την με αριθ. 97/20-7-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγαρέων.
7. Από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μεγαρέων ίση με τα έξοδα κίνησης του Προέδρου Τοπικής Κοινότητας Κινέτας, όπως προκύπτουν από την απόφαση που αναφέρεται στο στοιχείο 5.
8. Την 203/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Αναγνωρίζουμε τον αυτοτελή οικισμό «Κινέτα» της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων, Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων ως Τοπική Κοινότητα.
Οι νόμιμες συνέπειες από τη δημοσίευση του παρόντος επέρχονται από την επόμενη δημοτική περίοδο.
Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Υπουργός Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ