Περιφερειακές εκλογές. Κατάρτιση συνδυασμών

Περιφερειακές εκλογές. Κατάρτιση συνδυασμών

Νόμος 4555/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α’ 133/19.07.2018  – Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»

Άρθρο 52
Κατάργηση του άρθρου 121 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 121 του ν. 3852/2010 καταργείται.