Νόμος 4691/2020. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός αγροτικού τομέα

Νόμος 4691/2020. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός αγροτικού τομέα

Ρυθμίσεις θεμάτων γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας και τροφίμων

Νόμος 4691/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 108/09.06.2020
Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 1.
Εθνική Επιτροπή Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης
Άρθρο 2.
Έγγειες βελτιώσεις
Άρθρο 3.
Τεχνική Γνωμοδοτική Επιτροπή Λιπασμάτων
Άρθρο 4.
Προστασία αγροτικού φυσικού κεφαλαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

Άρθρο 5.
Πολλαπλασιαστικό υλικό
Άρθρο 6.
Εισαγωγές και εξαγωγές φυτικών προϊόντων
Άρθρο 7.
Καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης
Άρθρο 8.
Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
Άρθρο 9.
Εθνικό ηλεκτρονικό μελισσοκομικό μητρώο – Ατομική μελισσοκομική ταυτότητα
Άρθρο 10.
Έλεγχοι ζωικής παραγωγής
Άρθρο 11.
Διαχειριστικά σχέδια βόσκησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Άρθρο 12.
Αλιευτικές ρυθμίσεις
Άρθρο 13.
Λειτουργία Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Άρθρο 14.
Κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα
Άρθρο 15.
Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος – Εκδοροσφαγείς
Άρθρο 16.
Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής και Διαχείρισης νεκρών ζώων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Άρθρο 17.
Ρυθμίσεις Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)
Άρθρο 18.
Ρυθμίσεις Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 19.
Εκτέλεση αποφάσεων Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Άρθρο 20.
Εκκαθάριση δαπανών
Άρθρο 21.
Δαπάνες προγραμμάτων βρουκέλλωσης και σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας
Άρθρο 22.
Επίδοση διοικητικών εγγράφων – Ερευνητικό προσωπικό
Άρθρο 23.
Ορισμός κεντρικών αρμόδιων αρχών και ενιαίου φορέα για τα ΠΟΕΣΕ, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625
Άρθρο 24.
Συμβούλιο Στρατηγικού Σχεδιασμού – Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 25.
Αγροτικά αδικήματα φθοράς
Άρθρο 26.
Αγροδιατροφικές συμπράξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο 27.
Διοικητικές κυρώσεις
Άρθρο 28.
Μη συμμορφώσεις στην ορθή σήμανση της χώρας καταγωγής και χρήση των ενδείξεων Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε., Ε.Π.Ι.Π. και βιολογικών προϊόντων
Άρθρο 29.
Ποινικές κυρώσεις
Άρθρο 30.
Ενίσχυση εποχιακής απασχόλησης σε αγροτικές εργασίες
Άρθρο 31.
Παράταση θητείας μελών Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιρισμών
Άρθρο 32.
Τροποποίηση σκοπού της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών
Άρθρο 33.
Περιβαλλοντική αποκατάσταση Λίμνης Κορώνειας
Άρθρο 34.
Νομοτεχνικές βελτιώσεις νόμου 4685/2020
Άρθρο 35.
Εφαρμοστική διάταξη του άρθρου 65 του νόμου 4688/2020
Άρθρο 36.
Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 37.
Έναρξη ισχύος

Νόμος 4691/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 108/09.06.2020
Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις.