Δημοτικές εκλογές – Επαγγελματική δραστηριότητα του δημάρχου (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ)

1dimotikes_eklogesΤο παρόν άρθρο ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με τη παρ. 1 του άρθρου 18 του ν.4111/2013 ΦΕΚ Α 18/25-01-2013

Επαγγελματική δραστηριότητα του δημάρχου
1. Αναστέλλεται η άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των δημάρχων κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων.

2. Ο χρόνος αναστολής άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας θεωρείται πραγματικός χρόνος για τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, το σύνολο των εισφορών στον οικείο ασφαλιστικό φορέα καταβάλλεται από το δήμο και βαρύνει τον προϋπολογισμό αυτού. Με την απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 93 του παρόντος καθορίζεται η διαδικασία καταβολής των εισφορών.

(άρθρο 16 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)(Το παρόν άρθρο ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με τη παρ. 1 του άρθρου 18 του ν.4111/2013 ΦΕΚ Α 18/25-01-2013)