Δήμοι. Σύσταση δήμων. ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

23. ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:

1. Δήμος Καστοριάς με έδρα την Καστοριά αποτελούμενος από τους δήμους α. Καστοριάς β. Αγίας Τριάδος γ. Μεσοποταμίας δ. Κορεστίων ε. Αγίων Αναργύρων στ. Μακεδνών ζ. Βίτσιου και η. Κλεισούρας και την κοινότητα Καστρακίου, οι οποίοι καταργούνται.

2. Δήμος Ορεστίδος με έδρα το Αργός Ορεστικό αποτελούμενος από τους δήμους α. Ορεστίδος και β. Ιωνα Δραγούμη, οι οποίοι καταργούνται.

3. Δήμος Νεστορίου με έδρα το Νεστόριο αποτελούμενος από τους δήμους α. Νεστορίου β. Ακριτών και τις κοινότητες α. Γράμμου β. Αρρένων, οι οποίοι καταργούνται.

Β. Ο δήμος Νεστορίου χαρακτηρίζεται ως ορεινός.

(άρθρο 1 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)