Διεξαγωγή του αριθμοπαιχνιδιού «Eurojackpot» και στην Ελλάδα

Με νόμο επιτρέπεται η επίγεια διεξαγωγή του αριθμοπαιχνιδιού με τον διακριτικό τίτλο «Eurojackpot» στην Ελλάδα

 

Νόμος 4972/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 181/23.09.2022
Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα

Άρθρο 185
Αδειοδότηση «Eurojackpot»

1. Στην ελληνική Επικράτεια επιτρέπεται η επίγεια διεξαγωγή του αριθμοπαιχνιδιού με τον διακριτικό τίτλο «Eurojackpot».

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών χορηγείται στην Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., κατόπιν τήρησης της διαδικασίας της περ. α΄ της παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α΄ 219), άδεια για τη διεξαγωγή του αριθμοπαιχνιδιού της παρ. 1.

Η ειδική επιτροπή, που προβλέπεται στην περ. α΄ της παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 είναι τριμελής, συγκροτείται για τη διαμόρφωση των όρων και προϋποθέσεων και τον καθορισμό του ανταλλάγματος για την παραχώρηση άδειας διεξαγωγής του αριθμοπαιχνιδιού της παρ. 1 και αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ως Πρόεδρο, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων και έναν (1) υπάλληλο της ίδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλη.

Για τον καθορισμό του ανταλλάγματος, δύναται να ανατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), η σύνταξη έκθεσης εκτίμησης σε ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή.

3. Η άδεια χορηγείται για περίοδο δέκα (10) ετών και ισχύει από την ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης κλήρωσης του «Eurojackpot» στην Ελλάδα, μετά την έκδοση του Κανονισμού Παιγνίων της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180). Με όμοια απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η άδεια δύναται να ανανεώνεται για ίσο ή μικρότερο χρονικό διάστημα.

  

4. Η εποπτεία και ο έλεγχος επί της διεξαγωγής του αριθμοπαιχνιδιού της παρ. 1 στην ελληνική Επικράτεια ασκούνται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5. Η συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου στα έσοδα από τη διεξαγωγή του αριθμοπαιχνιδιού «Eurojackpot» στην ελληνική Επικράτεια, καθορίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του μεικτού κέρδους της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται στην περ. ιβ΄ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011, και αποδίδεται σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 28 και το άρθρο 50 του ν. 4002/2011.

Αδιάθετα ποσά κερδών, από τη διεξαγωγή του αριθμοπαιχνιδιού «Eurojackpot» στην ελληνική Επικράτεια, αποδίδονται στο ελληνικό δημόσιο σύμφωνα με τους κανόνες διεξαγωγής του ανωτέρω παιγνίου, κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011

 

Τι είναι και πως παίζεται το Eurojackpot 

Το πανευρωπαϊκό Eurojackpot παίζεται ήδη σε 18 χώρες της Ευρώπης και το χρηματικό έπαθλο ξεκινά από τα 10 εκατομμύρια ευρώ και φτάνει μέχρι τα 120 εκατομμύρια ευρώ.

Στο δελτίο συμπληρώνετε πέντε αριθμούς από ένα εύρος 1-50 αριθμών αλλά και δύο επιπλέον αριθμούς από τους διαθέσιμους «ευρωαριθμούς» από το 1-12

 

Εάν βρείτε και τους πέντε βασικούς αριθμούς και τους δύο επιπλέον αριθμούς, κερδίζετε το Eurojackpot 

 

Κάθε πότε γίνεται η πανευρωπαϊκή κλήρωση του Eurojackpot

Οι τυχεροί αριθμοί της πανευρωπαϊκής κλήρωσης κληρώνονται κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο Ελσίνκι, στις 20:00 τοπική ώρα, που είναι η ίδια ώρα με την Ελλάδα.